Ansvarig för behandlingen: Beroende på hur du använder webbplatsen https://www.hotellevantelclub.com/ (hädanefter ”Webbplatsen”) kan dina uppgifter komma att behandlas av följande enheter: Levante Club Hoteles, S.L.U.

Adress: Avenida Doctor Severo Ochoa nº 3, 03503 Benidorm (Alicante), Spanien

E-post: rgpd@hotelesbcl.com

Huvudsakligt syfte med behandlingen: Dina uppgifter kommer att användas för att anpassa din navigering på Webbplatsen för att i förekommande fall inleda, upprätta och hantera den affärsmässiga förbindelsen med dig, kontraktsmässigt eller föregående ett kontrakt, samt hantera dina förfrågningar och begäran och genomföra utskick som är marknadsförande eller innehåller kommersiell information.

Legitim grund: Från fall till fall kommer uppgifterna att behandlas efter vi har fått ditt samtycke, utövat kontraktet mellan dig och Levante Club Hoteles, S.L.U, eller det legitima intresse som  Levante Club Hoteles, S.L. U kan ha, eller enligt tillämpningen av åtgärder som föregår ett kontrakt.

Potentiella mottagare av uppgifterna:

 • Tredje parter som Levante Club Hoteles, S.L.U är skyldiga att överföra information till enligt sin lagenliga plikt, som t.ex.offentliga myndigheter.
 • Företag inom företagsgruppen som tillhör Levante Club Hoteles, S.L. U. innefattade i hotellsektorn, t.ex. i förekommande fall tredjeparts företag fristående från Levante Club Hoteles, S.L.U

Rättigheter när det gäller dataskydd: Du kan när som helst dra tillbaka det samtycke du har beviljat för att Levante Club Hoteles, S.L.U ska kunna behandla dina personuppgift, såväl som utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, borttagning, begränsning eller invändning mot behandlingen av personuppgifterna om du vill det, samt utöva rätten till portabilitet av personuppgifterna, och på så sätt kommer de inte att bli föremål för automatiserade beslut. Beroende på inför vilken enhet du kommer att utöva dina rättigheter kan du göra det genom en begäran till: (i) Levante Club Hoteles, S.L.U på Avenida Doctor Severo Ochoa nº 3, 03503 Benidorm (Alicante), Spanien eller till följande e-postadress: rgpd@hotelesbcl.com, tillsammans med en kopia av din nationella identitetshandling (DNI) eller annan godkänd handling som visar din identitet.

 

Ytterligare information om dataskydd – andra skiktet

 

 

 1. Information om ansvaret för behandlingen

 

Det föreliggande dokumentet reglerar sekretesspolicyn för webbplatsen https://www.hotellevanteclub.com/ (hädanefter ”Webbplatsen”).

 

Beroende på hur du använder webbplatsen, kan dina uppgifter komma att behandlas av följande enheter:

 

 1. Levante Club Hotels, S.L.U

 

Företagsnamn: Levante Club Hoteles, S.L.U (hädanefter ”Hotel Levante Club & Spa”).

Organisationsnummer (NIF): B-42618744

Adress:Avenida Doctor Severo Ochoa nº 3, 03503 Benidorm (Alicante), Spanien

E-post: rgpd@hotelesbcl.com

 

Hotel Levante Club & Spa är huvudsakligen tillägnad förvaltningen av uthyrning av semesterlägenheter i Spanien.

 

 1. Tillämpningen av den här sekretesspolicyn

 

Den föreliggande sekretesspolicyn reglerar behandlingen av uppgifter genomförd av Hotel Levante Club & Spaavseende användarna som får åtkomst till och kommer i kontakt med Hotel Levante Club & Spagenom Webbplatsen. Det föregående omfattar behandlingen av personuppgifter för (i) kunder och/eller potentiella kunder, (ii) leverantörer och/eller potentiella leverantörer, (iii) anställda eller anställningssökande, samt (iv) alla andra användare som får åtkomst till och överför information på Webbplatsen. Därför återspeglar denna föreliggande sekretesspolicy informationen som är relaterad till behandlingen av olika kategorier av intressenter.

 

 1. Personuppgifter som behandlas av Hotel Levante Club & Spa, samt syften och behörighet

 

Du kommer att få information om alla uppgifter somHotel Levante Club & Spa begär av dig eller som de kan begära av dig därför att de är nödvändiga för de syften som beskrivs i föreliggande sekretesspolicy, och om de inte tillhandahålls skulle det innebära att det blev omöjligt att kontakta dig eller att hantera de begäran som du sammanställer tillHotel Levante Club & Spa. Likaså reserverar sig Hotel Levante Club & Sparätten att inte svara på eller hantera begäran som inte innefattar de uppgifter som efterfrågas.

 

Du garanterar att de uppgifter av personlig karaktär som du tillhandahåller Hotel Levante Club & Spa är sanningsenliga. Hotel Levante Club & Spakan periodvis begära att du reviderar och aktualiserar dina sparade personuppgifter.

 

På Webbplatsen hittar du information som kan vara användbar för att få veta vilka tjänster somHotel Levante Club & Spa erbjuder. På det sättet kommerHotel Levante Club & Spaendast att begära och behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att hantera sammanställda förfrågningar, försäkra den avtalade tjänsten eller upprätta en affärsmässig förbindelse med dig, kontraktsmässig eller föregående ett kontrakt.

 

Fortsättningsvis kommer olika syften för att behandla dina personuppgifter beskrivas såväl som grunderna som berättigar behandlingen:

 

 

 1. Behörighet att verkställa kontraktet mellan dig och Hotel LevanteClub & Spa avseende tjänster eller tillämpningen av åtgärder som föregår ett kontrakt:

 

 1. Hantera reservationer genomförda av Hotel Levante Club & Spakunder med hjälp av Webbplatsen, vilket inkluderar hantera förfrågningar från kunderna som tas emot där, samt att upprätthålla redan etablerad förbindelser.
 2. Hantera förbindelserna med olika användare av Hotel Levante Club & SpaWebbplats, samt ta hand om deras begäran och upprätthålla redan etablerade förbindelser.
 • Hantera ansökningar till Hotel Levante Club & Spasom skickats av anställningssökanden med hjälp av olika kanaler ställda till förfogande för ansökningar, med ändamålet att bedöma möjligheten till en plats för att utgöra en del av enheten.

 

 1. Berättigande enligt legitimt intresse:

 

 1. Statistiskt mäta motivet som våra besökande kunder har. Därför efterfrågar vi endast motiv efter att en reservation har genomförts. Vårt legitima intresse för att genomföra den här behandlingen grundas på en förbättring vårt kommersiella erbjudande. Hotel Levante Club & Spa kommer att behandla personuppgifterna enligt angivna syften, under tiden som de utvärderar resultaten som erhålls genom den statistiska analys som utförs.
 2. Genomföra statistiska studier och analyser av våra kunder för att vi med hjälp av statistiken ska upprätta en kommersiell profil grundad på navigeringsvanor, konsumtion och uppvisade preferenser under vistelsen i våra lägenheter och/eller intressentens användning av våra tjänster. Vårt legitima intresse för att genomföra den här behandlingen har sitt ursprung i att förbättra vårt kommersiella erbjudande, samt för att få bättre kännedom om och fortsätta förbättra vår affärsverksamhet. Hotel Levante Club & Spakommer att behandla personuppgifterna enligt angivna syften, under tiden som de utvärderar resultaten som erhålls genom statistiska studier och analyser som utförs.
 • Överlåta uppgifter till resten av företagsgruppen som Hotel Levante Club & Spatillhör som en konsekvens av att administrativa och informerande processer är centraliserade inom den företagsgrupp som Hotel Levante Club & Spatillhör. Hotel Levante Club & Spakommer att behandla uppgifterna enligt angivna syften under tiden som motsvarande administrativa och informerande processer genomförs.
 1. Hantera kontaktförfrågningar och begäran om information med hjälp av formulär ställda till förfogande genom Webbplatsen. Vårt legitima intresse för att genomföra den här behandlingen grundas på att garantera att tjänsterna som vi erbjuder är adekvata i jämförelse med de förfrågningar som kunderna har gjort.
 2. Genomföra utskick som är marknadsförande och/eller innehåller kommersiell information och som är relaterade till olika partnerföretag i företagsgruppen som Hotel Levante Club & Spatillhör, eller som avser aktiviteter, produkter och tjänster som liknar de som redan är avtalade med dig, erbjudanden, speciella kampanjer, som dokumentation av varierande slag, skickade på vilket sätt som helst, inklusive elektroniskt.

 

 

 

 

 

 • Berättigande enligt uttryckligt samtycke:

 

 1. Om du ger oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att upprätta en profil över dina konsumtionsvanor med hjälp av intern och extern information, i syfte att erbjuda dig speciella erbjudanden med produkter eller tjänster som är anpassade efter dina behov.
 2. Om du beviljar det, överlåta dina personuppgifter till tredjeparts företag och marknadsförande partnerföretag tillHotel Levante Club & Spa, inklusive partnerföretag som ingår i företagsgruppen som Apartamentos Levante tillhör, i syfte att skicka dig kommersiella meddelanden relaterade till den sektor i vilken vart och ett av företagen är aktivt, samt meddelanden anpassade efter företagens behov, och skickade på vilket sätt som helst, inklusive elektroniskt.

 

 

 1. Behandling av uppgifter som lämpar sig för allmän navigering på Webbplatsen

 

Allmän navigering på Webbplatsen kan komma att innebära att personuppgifter behandlas. Mer information när det gäller behandlingen av personuppgifter avseende navigeringen på Webbplatsen kan du få i cookiepolicyn [Inkludera länk].

 

 1. Tredje parter till vilka dina personuppgifter kan överföras

 

Personuppgifterna som du tillhandahåller Hotel Levante Club & Spakan komma att kommuniceras till följande kategorier av mottagare.

 

– Tredje parter som Hotel Levante Club & Spaär skyldiga att överföra information till, t.ex. offentliga myndigheter, i syfte att uppfylla dessa myndigheters krav och tillämpliga normer, i förekommande fall.

 

– Företag som utgör en del av företagsgruppen somHotel Levante Club & Spa  tillhör, i syfte att kunna hantera sin förbindelse, kontraktsmässig eller föregående ett kontrakt, på ett adekvat sätt, som en konsekvens av den befintliga centraliseringen av administrativa och informerande processer inom gruppen, t.ex. kommersiella syften om du har gett ditt samtycke till det.

 

–  Tredjeparts företag, inklusive marknadsförande partnerföretag till Hotel Levante Club & Spa, för att kunna anpassa kommersiella erbjudanden enligt dina behov, om du har gett ditt samtycke till det.

 

 1. Uppgifternas säkerhet

 

Hotel Levante Club & Spahar lämpliga strategier och tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och skydda dina personuppgifter mot olaglig eller icke-behörig åtkomst, förlust eller oavsiktlig förstörelse, skador, olaglig eller icke-behörig användning eller spridning.

 

Vi vidtar också alla rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera att vår personal och våra anställda som har åtkomst till dina personuppgifter har fått adekvat behörighet.

 

I alla händelser kommer användaren att informeras om alla eventuella överföringar med hjälp av Internet som inte är fullständigt säkra, och som sådana genomförs de på egen risk. Även om vi har använt all tänkbar kraft för att skydda dina personuppgifter kan inte Hotel Levante Club & Spagarantera säkerheten för uppgifter som överförs på Webbplatsen.

 

 

 1. Bevarande av uppgifterna

 

Tidsrymden för bevarandet av dina uppgifter kommer att avgöras beroende på varaktigheten av din förbindelse medHotel Levante Club & Spa, samt på de perioder som fastställs enligt lag. På det sättet har kriterierna som Hotel Levante Club & Spaanvänder för att fastställa tidsrymden för bevarandet av dina uppgifter avgjorts i enlighet med krav etablerade i tillämpliga lagar, förordningar och normativa direktiv, t.ex. Hotel Levante Club & Spaverksamhetskrav relaterade till den korrekta hanteringen av befintliga förbindelser med olika kategorier av intressenter.

 

På det sättet sparas dina uppgifter under tiden som det finns en kommersiell eller kontraktsmässig förbindelse medHotel Levante Club & Spa.

 

Efter denna förbindelse har avslutats startar borttagningen av dina personuppgifter så snart alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hantera och slutföra alla eventuella skyldigheter som kan kvarstå mellan parterna. Under den här perioden slutförs all nödvändig administrativ hantering, förutom i de fall då du har låtit oss erhålla ditt uttryckliga samtycke för att skicka dig kommersiella meddelanden, i sådant fall sparas dina uppgifter tills motsatsen påvisas.

 

Med förbehåll för det föregående kommer dina uppgifter att sparas och vederbörligen blockeras, under tiden som ansvaret fastställs i verkställandet av vår förbindelse, kontraktsmässig eller föregående ett kontrakt, t.ex. för att uppfylla andra lagenliga skyldigheter underHotel Levante Club & Spansvar.

 

I det sammanhanget garanterarHotel Levante Club & Spa att de inte kommer att behandla uppgifterna såvida det inte är nödvändigt för utformning, verkställande eller försvar mot reklamationer, eller då det krävs för att tillhandahålla uppgifterna till offentlig administration, rättsväsen eller domstol under föreskriven period enligt dina lagenliga rättigheter och skyldigheter.

 

 

 1. Dina rättigheter till dataskydd

 

Du kan när du så önskar ta kontakt med Hotel Levante Club & Spaoch utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, borttagning, begränsning, invändning, samt rätten till portabilitet av dina personuppgifter och att de inte blir föremål för automatiserade beslut, beroende på inför vilken enhet du begär dina rättigheter: (i) till LEVANTE CLUB HOTELES, S.L.Upå Avenida Doctor Severo Ochoa nº 3, 03503 Benidorm (Alicante), Spanien eller till följande e-postadress: rgpd@hotelesbcl.com, tillsammans med en kopia av din nationella identitetshandling (DNI) eller annan godkänd handling som visar din identitet.

 

Likaså informeras du om att du när du så önskar kan du återkalla det samtycke som du har beviljat genom att ta kontakt med LEVANTE CLUB HOTELES, S.L.Upå tidigare angiven adress eller e-postadress.

 

Slutligen, om du önskar mer information när det gäller dina rättigheter till dataskydd eller behöver göra en reklamation kan du vända dig till det spanska dataskyddsmyndigheten på deras webbsida: www.aepd.es eller på Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, Spanien, i syfte att säkerställa dina rättigheter.

 

 

 

 

 1. Kontakta Hotel Levante Club & Spa

 

Om tveksamheter uppstår eller om du vill ställa någon fråga tillHotel Levante Club & Spa avseende behandlingen av dina personuppgifter kan du skriftligen vända dig till dataskyddsansvarig på LEVANTE CLUB HOTELES, S.L.U.  på Avenida Doctor Severo Ochoa nº 3, 03503 Benidorm (Alicante), Spanien, eller på följande e-postadress: rgpd@hotellevanteclub.com.